THÔNG BÁO THÀNH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

CSPL: Nghị định 38/2018/NĐ-CP

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT Tên Hồ Sơ
1 Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo Mẫu số 01a và Mẫu số 01b tại Phụ lục kèm theo của Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định các mẫu văn bản sử dụng trong thông báo thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo;
2 Điều lệ quỹ;
3 Hợp đồng thuê công ty thực hiện quản lý quỹ (nếu có);
4 Giấy xác nhận của ngân hàng về quy mô vốn đã góp;
5 Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước đối với nhà đầu tư là cá nhân; quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;
6 Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị, quyết định của Hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu phù hợp với quy định tại Điều lệ công ty của nhà đầu tư là tổ chức góp vốn về việc tham gia góp vốn vào quỹ, về việc cử người đại diện Phần vốn góp theo ủy quyền kèm theo hồ sơ cá nhân của người này.

II. CƠ QUAN NHẬN HỒ SƠ

 • TP.HCM: Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP.HCM
 • Các tỉnh, thành khác: Trung tâm Hành chính Công Cấp Tỉnh

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 1: Tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu nội dung mục I đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh hoặc Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP.HCM hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện kiểm tra hồ sơ về tính hợp lệ từ 15 – 20 ngày

Bước 3: Công bố thông tin 

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo thành lập quỹ hợp lệ, công ty thực hiện quản lý quỹ công bố thông tin về việc thành lập quỹ trên trang thông tin điện tử hoặc cng thông tin điện tử
 • Công ty gửi bản sao thông báo thành lập quỹ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quỹ chỉ được hoạt động sau khi thông tin của quỹ được công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

IV. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP QUỸ

 • Tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập.
 • Nhà đầu tư không được sử dụng vốn vay để góp vốn thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
 • Tài sản góp vốn có thể bằng Đồng Việt Nam, vàng, giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam

V. YÊU CẦU TRONG HOẠT ĐỘNG

 • Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không được góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác
 •  Toàn bộ số vốn góp và tài sản của các nhà đầu tư tại quỹ phải được hạch toán độc lập với công ty thực hiện quản lý quỹ
 • Các nhà đầu tư góp vốn thành lập quỹ tự thỏa thuận về thẩm quyền quyết định danh Mục đầu tư và nội dung này phải được quy định tại Điều lệ quỹ và hợp đồng với công ty thực hiện quản lý quỹ 
 • Gửi tiền tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật
 • Đầu tư không quá 50% vốn Điều lệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo sau khi nhận đầu tư

VI. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG ĐIỀU LỆ QUỸ

Điều lệ Quỹ cần phải có tối thiểu các nội dung cơ bản sau:

 • Tên quỹ đầu tư, ngày thành lập, thời hạn hoạt động của quỹ, công ty thực hiện quản lý quỹ
 • Mục tiêu hoạt động; lĩnh vực đầu tư; nguyên tắc hoạt động; thời hạn hoạt động của quỹ
 • Vốn góp của quỹ và quy định về tăng, giảm vốn góp của quỹ
 • Quyền và nghĩa vụ (bao gồm lương, thưởng, phí hoạt động) của công ty thực hiện quản lý quỹ, Ban đại diện quỹ, Giám đốc quỹ; các trường hợp thay đổi công ty thực hiện quản lý quỹ, Ban đại diện quỹ, Giám đốc quỹ
 • Quy định về Đại hội nhà đầu tư
 • Quy định về thẩm quyền quyết định danh Mục đầu tư
 • Quy định về việc lưu giữ sổ đăng ký nhà đầu tư của quỹ
 • Quy định về phân chia lợi nhuận
 • Quy định về giải quyết xung đột lợi ích
 • Quy định về chế độ báo cáo
 • Quy định về giải thể, thanh lý quỹ
 • Quy định về chuyển nhượng Phần vốn góp của các nhà đầu tư
 • Thể thức tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ

VII. MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUỸ

Tổ chức Quỹ có thể được tổ chức theo các mô hình sau:

 • Đại hội nhà đầu tư -> công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
 • Đại hội nhà đầu tư ->  Ban đại diện quỹ hoặc Giám đốc quỹ -> công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
 • Đại hội nhà đầu tư -> Ban đại diện quỹ và Giám đốc quỹ -> công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Để được tư vấn chi tiết về trình tự thủ tục này, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Vilawco để được hỗ trợ.

VILAWCOVững pháp lý, trọn niềm tin

Địa chỉ: 115 Đường số 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hotline: 035.3699.332 – Ms. Thùy / 096.244.2073 – Mr. Tấn

Leave Comments

0876 079 899
0876079899