Foreign investment consulting services in Vietnam 2024

If you would like further information on how our firm can assist in addressing your Investment in Viet Nam services, please feel free to fill form bellow in: https://vilawco.com/lien-he/

A. TƯ VẤN CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ

CONSULTING ON INVESTMENT FORMS AND CONDITIONS

Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết cho bạn các hình thức đầu tư và điều kiện đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, chúng bao gồm:

We will provide detailed advice on investment forms and conditions for foreign investors looking to invest in Vietnam. These include:

Top of Form

(1)  Đầu tư gián tiếp tại Việt Nam (Cấp Giấy phép đầu tư nước ngoài cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam): chấp nhận nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam hiện hữu, hỗ trợ xin cấp Giấy chấp thuận cho bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài mà không phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Investment Registration Certificate – IRC)

(1) Indirect Investment in Vietnam (Granting a foreign investment license enables foreign investors to acquire equity contributions of Vietnamese enterprises): Acceptance of acquiring shares, capital contributions of existing Vietnamese enterprises, assistance in obtaining Approval for the sale of shares to foreign investors without the necessity of applying for an Investment Registration Certificate (IRC)

(2) Đầu tư trực tiếp tại Việt Nam (thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam): Đầu tư theo dự án đầu tư có xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Investment Registration Certificate – IRC) và thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Enterprise Registration Certificate – ERC).

(2)  Direct Investment in Vietnam (Investment in establishment of a business organization in VietNam): Investing in a registered investment project, requiring the issuance of an Investment Registration Certificate (IRC), and establishing a business with foreign investment capital, obtaining an Enterprise Registration Certificate (ERC).

(3) Chuyển đổi Mô Hình Đầu Tư: Điều chỉnh sở hữu nước ngoài từ dưới 51% lên trên 51% (Chuyển sang áp dụng điều kiện ưu đãi đầu tư cho các đối tác nước ngoài) và ngược lại (Chuyển sang áp dụng điều kiện ưu đãi đầu tư tương tự như nhà đầu tư trong nước Việt Nam).

(3) Investment Model Conversion: Adjusting foreign ownership from below 51% to above 51% (Transitioning to apply investment incentives for foreign partners) and vice versa (Transitioning to apply investment incentives similar to domestic investors in Vietnam).

(4) Tư vấn Gia hạn Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư cho Dự Án: Chúng tôi sẽ cung cấp sự tư vấn chi tiết và hỗ trợ trong quá trình xin gia hạn Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư cho dự án đầu tư của bạn đến thời điểm kết thúc giai đoạn đầu tư. Điều này bao gồm việc thực hiện các thủ tục, làm rõ các yêu cầu pháp lý, và đảm bảo đầy đủ tài liệu cần thiết để đạt được sự gia hạn một cách hiệu quả và đúng thời hạn.

(4) Extension of Investment Registration Certificate Advisory: We will provide detailed consultation and support throughout the process of applying for the extension of the Investment Registration Certificate for your investment project until the end of the investment phase. This includes executing procedures, clarifying legal requirements, and ensuring the completeness of necessary documentation to achieve a timely and effective extension.

B. TƯ VẤN NGÀNH, NGHỀ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (WTO)

CONSULTING ON INDUSTRIES, OCCUPATIONS, AND MARKET ACCESS CONDITIONS FOR FOREIGN INVESTORS (WTO)

Tư vấn các vấn đề sau liên quan đến ngành nghề kinh doanh, điều kiện kinh doanh Đối với Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện:
Consulting on issues related to business industries, business conditions for sectors with restricted market access:
 • Tư vấn điều kiện, làm thế nào để đáp ứng điều kiện và cách chứng minh nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện đầu tư tại Việt Nam.

Consulting on conditions, how to meet requirements, and demonstrating how foreign investors meet investment conditions in Vietnam.

 • Tư vấn các điều kiện năng lực chuyên môn theo đặc thù ngành nghề: Điều kiện chứng chỉ hành nghề (Giám đốc hoặc người quản lý).

Consulting on specialized competency requirements based on industry specificity: Professional certification conditions (Director or managerial personnel).

 • Tư vấn điều kiện cơ sở vật chất và vận hành: Cơ sở vật chất; An ninh trật tự; Phòng cháy chữa cháy; An toàn vệ sinh thực phẩm.

Consulting on infrastructure and operational conditions: Facilities; Public order and security; Fire prevention and firefighting; Food safety and hygiene.

 • Tư vấn giấy phép kinh doanh bán lẻ đối với trường hợp dự án đầu tư có bán lẻ hoặc mở điểm bán lẻ thứ 2 ngoài trụ sở chính (Điểm bán lẻ thứ 1)

Consulting on retail business license for cases of investment projects involving retail or opening a second retail point outside the main headquarters (First retail point).

 • Tư vấn điều kiện và lựa chọn mức vốn đầu tư

Consulting on investment conditions and selecting the investment capital level.

 1. Tư vấn đáp ứng quy định về Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế, bao gồm:

Consulting on compliance with regulations regarding the ownership ratio of foreign investors’ charter capital in economic organizations, including:

 • Tư vấn mức sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật cho từng ngành nghề;

Consulting on the ownership level of foreign investors’ capital in accordance with legal regulations for each industry.

 • Phân tích ưu điểm, nhược điểm của từng cơ cấu vốn mà nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn.

Analyzing the advantages and disadvantages of each capital structure chosen by foreign investors.

 1. Hơn nữa, chúng tôi tư vấn nhu cầu vốn thực tế hoạt động, bao gồm:

Furthermore, we advise on the actual operational capital requirements, including:

 • Tư vấn Vốn điều lệ thích hợp theo từng ngành nghề.

Consulting on suitable charter capital for each industry.

 • Tư vấn Vốn pháp định (Bất động sản, bảo vệ, tài chính…).

Consulting on Regulatory Capital (Real Estate, Security, Finance…).

 • Tư vấn Vốn đầu tư – Vốn hoạt động là số vốn mà bạn cần thật sự khi đi vào hoạt động.

Advisory on Investment Capital – Operational Capital is the actual amount of capital you need when entering into operation.

 1. Trong trường hợp dự án đầu tư có phương án vay nước ngoài, hoặc bạn dự tính dùng vốn vay nước ngoài, chúng tôi cung cấp các tư vấn về vay nước ngoài, bao gồm:

In the case of investment projects with a foreign loan option, or if you plan to use foreign borrowed capital, we provide advice on foreign borrowing, including:

 • Điều kiện vay nước ngoài ngắn, trung, dài hạn;

Conditions for short-term, medium-term, and long-term foreign borrowing.

 • Tỷ lệ tối đa có thể vay nước ngoài trong tổng dự án đầu tư;

The maximum allowable foreign borrowing ratio within the total investment project.

 • Các vấn đề phát sinh khi vay nước ngoài;

Issues arising when borrowing foreign capital.

 • Trình bày dự án đầu tư khi có vay nước ngoài.

Presenting the investment project when there is foreign borrowing.

 • Tư vấn lập và trình bày dự án đầu tư

Consulting on the preparation and presentation of investment projects.

=> Vilawco có nhiều kinh nghiệm trong việc lập dự án đầu tư cho các mục đích đầu tư, bao gồm cả mục đích xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (ERC). Chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn rất nhiều trong các nhu cầu sau đây về dự án đầu tư:

Vilawco has extensive experience in preparing investment projects for various investment purposes, including applications for investment registration certificates (ERC). We will provide advice and support you extensively in the following investment project needs:

 • Lập dự án đầu tư dựa trên dự toán kinh doanh của bạn.

Developing an investment project based on your business budget.

 • Trình bày dự án đầu tư cho các bên có liên quan như: Cơ quan cấp phép đầu tư, ban giám đốc.

Presenting the investment project to relevant parties such as the investment licensing authority and the board of directors.

 • Dự án đầu tư trình Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (SBV) trong trường hợp dự án có vay vốn nước ngoài.

Presenting the investment project to the State Bank of Vietnam (SBV) in the case of projects involving foreign borrowing.

 • Tư vấn thuế, lao động áp dụng cho dự án đầu tư

Tax and labor consulting applicable to investment projects.

=> Tư vấn Chính sách tài chính, thuế, lao động dự kiến sẽ áp dụng cho ngành nghề của doanh nghiệp được thành lập:

Consulting on the anticipated financial, tax, and labor policies applicable to the industry of the established business:

 • Chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh chuẩn bị thành lập.

Tax policies for business activities in preparation for establishment.

 • Các chính sách ưu đãi của nhà nước cho lĩnh vực hoạt động của DN, điều kiện được hưởng.

State incentives policies for the business sector, including the eligibility criteria.

 • Các yêu cầu về mặt quản lý doanh nghiệp, tài chính, kế toán, kiểm toán, thống kê.

Requirements related to business management, finance, accounting, auditing, and statistics.

 • Chính sách lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Labor policies, employment, social insurance, health insurance, and unemployment insurance.

CONTACT WITH US:

VILAWCOVững pháp lý, trọn niềm tin

Address company: 115 Duong so 1, Binh Hung Hoa A ward, Binh Tan district, Ho Chi Minh city, Vietnam.

https://maps.app.goo.gl/vilawco

Address Sales Office: 6B3 Ha Huy Giap street, 3A Quarter, Thanh Loc ward, District 12, Ho Chi Minh city, Vietnam

Hotline: 0876 079 899

Leave Comments

0876 079 899
0876079899